شمع NGK معمولی مناسب پراید و تیبا

یکی از مهمترین قطعات که در کارکرد موتور نقش اصلی دارد شمع خودرو می باشد.شمعهای معمولی میبایست هر 25.000 کیلومتر شمعهای سوزنی هر 50.000 کیلومتر و شمعهای سوزنی ایریدیوم هر 100.000 کیلومتر تعویض گردد.ساپارت حامی قطعات اصلی خودرو و با کیفیت برای شما