شمعهای ماشینو کی عوض کنیم؟

به صورت کلی شمعهای معمولی در خودرو هر ۲۰٫۰۰۰ کیلومتر و شمعهای سوزنی معمولی هر ۴۰٫۰۰۰ کیلومتر و شمعهای سوزنی ایریدیوم هر ۸۰٫۰۰۰ کیلومتر میابیست تعویض گردد.